Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o zprostředkování a spolupráci („VOP“)

A. Společná část

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP podrobně upravují vztahy a vzájemná práva a povinnosti Pluxee a Partnera při spolupráci na základě Smlouvy.
 2. Pojmy, které nejsou definovány přímo ve Smlouvě, mají ve Smlouvě a VOP a jejich přílohách význam uvedený v článku II. VOP.
 3. Na právní vztah mezi Pluxee a Partnerem se uplatní společná část A těchto VOP a dále ty zvláštní části VOP (označené B až D), které upravují způsob zprostředkování, který byl ve Smlouvě konkrétně určen. V případě rozporu společné části A se zvláštní částí B až D mají přednost ustanovení zvláštní části VOP.
 4. Na pojmy a Produkty uvedené ve Smlouvě a VOP se vztahují i ustanovení a pravidla uvedená v dokumentu Podmínky akceptace, který je dostupný na webových stránkách www.pluxee.cz.
 5. Partner činí Pluxee návrh na uzavření Smlouvy v listinné podobě, nebo elektronicky v partnerském portálu. V případě elektronického návrhu Smlouvy je zaslán Partnerovi na registrační e-mail souhrn takového návrhu a Smlouva je uzavřena potvrzením návrhu v portálu Pluxee-účet ze strany Pluxee. 
 6. Pluxee zřizuje přístup do partnerského portálu Pluxee-účet všem Partnerům, bez ohledu na způsob jejich kontraktace se Pluxee.
 7. Účelem těchto VOP je stanovit právní, obchodní a finanční podmínky, které se vztahují na:
  i.   začlenění Partnera do partnerské sítě Pluxee;
  ii.  propagace Partnera a jeho Benefitů v rámci Pluxee Aplikace a Uživatelského portálu;
  iii. podmínky přijímání Voucherů v rámci Transakcí a jejich vyúčtování vůči Pluxee;
  iv. zprostředkování příležitostí uzavírat smlouvy o prodeji nebo poskytnutí Benefitů.
 8. Partner výslovně prohlašuje, že si tyto VOP přečetl, že jim rozumí, a že se jim plně podřizuje. Partner výslovně potvrzuje, že informace, které poskytl v rámci elektronického kontraktačního procesu v portálu Pluxee-účet, případně v listinném návrhu na uzavření Smlouvy, jsou správné a úplné. 

II. Vymezení pojmů

Není-li ve Smlouvě či VOP stanoveno jinak, mají níže uvedené pojmy následující význam:

Beneficient znamená člověka, který je na základě pracovního poměru s Klientem nebo jiné právní skutečnosti oprávněn k čerpání Benefitu, jehož cena bude hrazena některým ze způsobů podle VOP. 
Benefit znamená obecně zboží nebo službu nabízenou Partnerem a hrazenou některým ze způsobů dle VOP. Dále to může být konkrétní seznam Benefitů poskytovaných Partnerem, který je aktuální ke dni uzavření Smlouvy a který tvoří přílohu Smlouvy. 
Cafeteria znamená elektronický systém provozovaný Pluxee umožňující zprostředkování zaměstnaneckých Benefitů, který je dostupný na www.ucet.pluxee.cz.  
Ceník znamená příslušný ceník (nebo ceníky) společnosti Pluxee, který upravuje výši odměny společnosti Pluxee za zprostředkování příležitosti prodeje nebo poskytování Benefitů Beneficientům, a to za podmínek stanovených ve VOP. Aktuální znění Ceníku ke dni uzavření Smlouvy tvoří přílohu č. 1 VOP. 
Držitel znamená osobu oprávněnou užívat Elektronickou kartu na základě dohody s Klientem.
Důvěrné informace jsou veškerá obchodní či technická data jedné ze Stran, která byla přijatá, zpřístupněná či jinak zaznamenaná druhou Stranou, a to písemně, vizuálně, elektronicky nebo ústně. Tato data dále zahrnují zejména technické informace, marketingové a obchodní plány, databáze, specifikace designu a materiálů, přípravné plány a postupy, předlohy, vzory či ukázky, prototypy, nástroje, kresby, nákresy, nákupní požadavky, strojírenské informace, vzorky, software, (včetně zdrojového a strojového kódu), předpovědi a odhady, identitu a detaily o aktuálních nebo potenciálních zákaznících či projektech, patenty, zlepšovací návrhy, vynálezy, průmyslové vzory, objevy, know-how, obchodní tajemství a stejná obchodní či technická data jakékoli třetí osoby, která jsou v držení jedné ze Stran. Důvěrné informace jsou dále výslovně i (i) veškeré informace, které si strany poskytly v průběhu jednání o uzavření Smlouvy, s výjimkou informací výslovně určených ke zveřejnění (např. seznam Provozoven, seznam Benefitů, nabídky pro účely systémů Cafeteria apod.) a (ii) veškeré informace a skutečnosti týkající se konceptu vydávání a používání Poukázek, Elektronických karet, ePASSů, AP a systémů Cafeteria, jako informace a skutečnosti, které jsou navíc součástí obchodního tajemství Pluxee.
Elektronická karta znamená platnou elektronickou kartu vydanou Pluxee pro osobní užití zákazníků za účelem provádění Transakcí, zejména Karty Gastro a/nebo Flexi.
Pluxee-účet znamená zabezpečený internetový portál dostupný z adresy www.ucet.pluxee.cz či jakýkoli jiný internetový portál, který je jeho náhradou.
eVoucher znamená SMS kupón vygenerovaný z prostředků na volnočasovém účtu.
Karta Flexi je karta vydaná Pluxee, která a slouží Držiteli k úhradě ceny nepeněžitého plnění poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi ve formě, která je podle ZDP osvobozena od daně. Karta Flexi je přenositelná z Beneficienta na jinou osobu v rozsahu a za podmínek dle ZDP.  
Karta Gastro znamená platební vydanou Pluxee, která slouží Beneficientovi k úhradě stravování poskytovaného podle ZDP jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům.  Karta Gastro je nepřenositelná z Beneficienta na jinou osobu. 
Internetová objednávka znamená objednávku Benefitu ve prospěch Beneficienta, kterou činí Beneficient v zastoupení Klienta u Partnera prostřednictvím Internetového obchodu Partnera a při níž bude úhrada ceny Benefitu provedena v rámci systému Cafeteria prostřednictvím platební brány.
Internetový obchod Partnera znamená internetový obchod Partnera, u něhož je umožněno hradit cenu Benefitů prostřednictvím systému Cafeteria nebo z osobního účtu Beneficienta.
Konto znamená interní evidenci pohledávek Partnera vedenou Pluxee, na které jsou připisovány úhrady za Benefity, jejichž čerpání bylo u Partnera provedeno pomocí Elektronické karty.
Klient znamená osobu, která je v právním vztahu s Beneficientem a má se Pluxee uzavřenou smlouvu o zprostředkování při čerpání Benefitů.
Kontaktní osoba znamená osobu oprávněnou zastupovat Partnera ve všech věcech souvisejících s plněním této Smlouvy, která je určena ve Smlouvě, případně způsobem uvedeným v článku VI., odst. 7 VOP.
Měsíční souhrn znamená automaticky generovaný (i) souhrn ePASS, u nichž v daném kalendářním měsíci úspěšně proběhlo potvrzení platnosti a které Pluxee proplatí Partnerovi, resp. (ii) souhrn Benefitů objednaných v systému Cafeteria, u nichž v daném kalendářním měsíci úspěšně proběhlo dodání Beneficientovi,.
Karta Multibenefit je plastová karta, která slouží jako technický nosič umožňující implementaci funkcí Karty Gastro a Flexi do jedné karty. 
Objednávka znamená objednávku Benefitu ve prospěch Beneficienta, kterou u Partnera Beneficient činí v zastoupení Klienta prostřednictvím systému Cafeteria. 
Online platba znamená způsob provedení platby pomocí čísla karty a následného bezpečnostního kódu, který obdrží uživatel na své mobilní zařízení, na Pluxee-účet.
OZ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Partner je osoba, která se Pluxee uzavřela Smlouvu. 
Platební brána je online prostředí k provedení platby benefitními prostředky přes internet.
Podmínky akceptace znamená samostatný dokument vydaný společností Pluxee, který upravuje některá další práva a povinnosti Partnera při akceptaci jednotlivých způsobů úhrady ceny Benefitů podle VOP, včetně technických podmínek, které stanoví Pluxee.
Podmínky ochrany osobních údajů jsou podmínky, jimiž se řídí zpracování osobních údajů mezi Stranami, přičemž Strany k užití těchto podmínek přistoupily (i) v rámci listinné podoby Smlouvy, nebo (ii) v rámci elektronické kontraktace Smlouvy  v portálu Pluxee-účet, a jež jsou v úplné podobě dostupné na: https://www.pluxee.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/
Poplatek znamená úplatu, popřípadě jinou částku náležející Pluxee podle Smlouvy v souladu s příslušným ceníkem.
Poukázka znamená papírovou poukázku Pluxee ve formě Poukázky Asistence, Poukázky Dárek, Poukázky Flexi, Poukázky Gastro. Ustanovení těchto VOP ohledně Poukázek ve vztahu k Partnerovi znamenají vždy jen určitý konkrétní typ Poukázek, k jejichž akceptaci se ve Smlouvě zavázal.
Provozovna znamená sídlo, místo podnikání či jiné místo, kde Partner umožňuje svým zákazníkům nákup Benefitů. Konkrétní seznam Provozoven aktuální ke dni uzavření Smlouvy tvoří přílohu Smlouvy.
Přehled Konta znamená automaticky generovaný aktuální stav každého jednotlivého Konta Partnera k poslednímu dni zvoleného období pro vyúčtování.
Smlouva znamená Smlouvu o zprostředkování a spolupráci uzavřenou mezi Pluxee a Partnerem v listinné podobě či v elektronické podobě v portálu Pluxee-účet. 
Smluvní dokumentace je obecné označení pro jakýkoliv z následujících dokumentů nebo jeho část - Smlouva, VOP, příslušný ceník, Podmínky ochrany osobních údajů, Podmínky akceptace, včetně jejich příloh, změn a dodatků, a dále také jakýkoli údaj či dokument související nebo poskytnutý v rámci elektronické kontraktace Smlouvy.
Strana je strana Smlouvy, tj. Pluxee nebo Partner.  
Pluxee je společnost Pluxee Česká republika a.s., IČ: 618 60 476, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 3350/18, PSČ 150 00, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2947.
Terminál znamená jakýkoliv hardware, software či jakékoliv jiné elektronické a telekomunikační zařízení používané Partnerem k akceptaci Voucherů a realizaci Transakcí.
Transakce znamená akceptaci Voucheru Partnerem na úhradu ceny Benefitu Beneficientem ať již v obchodě Partnera, v Pluxee Aplikaci, Uživatelském portálu nebo jiným dohodnutým způsobem. 
Uživatelský portál je zabezpečený internetový portál, který Beneficientovi po registraci umožňuje spravovat příslušné Benefity.
Voucher znamená jakoukoli kartu, poukázku či kupón pro jakékoliv užití (elektronické, papírové) dle této Smlouvy, tj. Elektronickou kartu, , eVoucher a Poukázku. 
ZDP znamená zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedené pojmy mají pro účely VOP stejný význam, jsou-li uvedeny s velkým uvozujícím písmenem v množném čísle 
a naopak.

III. Popisy produktů

 1. Poukázka Asistence poukázky jsou určeny výhradně Úřadu práce ČR a představují jednoduchý způsob věcné výplaty sociálních dávek. Tyto poukázky jsou využitelné v souladu s § 21, § 36, § 42 a § 43, odst. 4 a 5 Zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi a slouží k úhradě potravin, oděvů, obuvi a základních hygienických potřeb. Nelze ji zaměnit za peníze, ani za ni pořídit alkohol či tabákové výrobky. V lékárnách lze za poukázky pořídit lékárenské zboží (např. teploměr, dětské pleny), speciální potraviny (např. bezlepkové, bezlaktózové, diapotraviny), drogistické zboží apod. Poukázky není možné uplatnit na koupi léků, které nespadají pod základní životní potřeby (obdoba vyloučení nákupu alkoholu a cigaret). Asistence není určena pro nákupy v očních optikách. Lze platit libovolným počtem kusů a není nastaven žádný limit pro úhradu. Poukázky Asistence přispívají ke správnému využití sociálních dávek. Platnost poukázky je vždy 16 měsíců od vydání nové emise, tj. od září do prosince následujícího roku. Poukázky jsou vybaveny několika bezpečnostními prvky, aby se předešlo jejich falšování (např. holografický proužek či termoreaktivní barva).
 2. Poukázka Dárek je poukázka k odběru zboží a služeb v síti smluvních provozoven. Splňuje podmínku nepeněžního plnění. Pro uplatnění daňových výhod je třeba respektovat ustanovení § 6 odst. 9 písm. g) ZDP a současně také příležitosti poskytování, jejichž definice je obsažena ve Vyhlášce č. 114/2002 Sb. O fondu kulturních a sociálních potřeb. Pokud nejsou splněny tyto podmínky, je potřeba při jejich poskytování respektovat ostatní ustanovení ZDP.  Platnost poukázky je vždy od 1. 1. do 31. 12. následujícího roku.
 3. Poukázka Flexi představuje víceúčelovou papírovou poukázku. Poukázka je určena k plnění ve prospěch zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Její poskytování se řídí zejm. § 25 odst. 1 písm. h) a § 6 odst. 9 písm. d) ZDP.
 4. Karta Flexi je elektronickým ekvivalentem papírové Poukázky Flexi včetně účelu svého určení.
 5. Poukázka Gastro poukázka (stravenka) je papírovou poukázkou určenou ke zprostředkování stravovacích služeb v oblasti zaměstnaneckého stravování a výhradně slouží k úhradě hlavního jídla a potravin určených ke spotřebě v průběhu pracovní směny zaměstnance. Stravenky nelze použít k úhradě tabákových výrobků, alkoholických nápojů, drogistických potřeb a jiného nepotravinového zboží. Její poskytování se řídí zejm. § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 a 5 a § 6 odst. 9 písm. b) ZDP. Příklady: restaurace, fast food, salátové bary, polívkárny, potraviny/maso/zelenina, obchodní potravinové řetězce.
 6. Karta Gastro představuje elektronickou variantu papírové Poukázky Gastro včetně účelu svého určení.

IV. Práva a povinnosti Pluxee

 1. Pluxee se zavazuje, že bude vydávat Vouchery a vyvíjet činnost popsanou v těchto VOP směřující k tomu, aby měl Partner jako zájemce příležitost uzavírat smlouvy o prodeji nebo poskytnutí Benefitů s Beneficienty, resp. Beneficienty jako zástupci Klientů.
 2. Pluxee se zavazuje uveřejnit prostřednictvím Uživatelského portálu a Pluxee Aplikace propagaci Partnera a jím nabízených Benefitů a Partner s takovým uveřejněním souhlasí. Partner souhlasí s tím, že Pluxee je oprávněno použít jím vyhotovené fotografie Provozovny Partnera a obdobné související materiály pro tuto prezentaci a též pro další marketingové a obchodní účely Pluxee.
 3. Pluxee není na základě Smlouvy pro Partnera povinno provádět jakékoli jiné služby než ty, které jsou v těchto VOP výslovně popsány a jejichž aplikace je ve Smlouvě konkrétně určena; povinnost Pluxee ke zprostředkování příležitosti uzavírání smluv podle odstavce 1 spočívá výlučně v zařazení Partnera do programu umožňujícího hradit cenu Benefitů způsoby dle VOP.
 4. S ohledem na povahu programu umožňujícího úhradu ceny Benefitů způsoby dle VOP je dohodnuto, že odchylně od ustanovení § 2450 OZ má Pluxee právo na provizi i v případě, že bude činné jako zprostředkovatel pro Klienta, resp. Beneficienta, se kterým Partner uzavře smlouvu o prodeji nebo poskytnutí Benefitu.
 5. Pluxee nemá nárok na úhradu nákladů spojených s poskytováním zprostředkovatelských služeb.
 6. Je dohodnuto, že ustanovení § 2453 
  a § 2454 OZ se nepoužijí a pro zánik a ukončení vzájemných vztahů Pluxee a Partnera platí ustanovení článku VI. odst. 1 až 4VOP.
 7. S ohledem na povahu programu umožňujícího úhradu ceny Benefitů způsoby dle VOP je dohodnuto, že ustanovení § 2446, § 2451 a § 2452 OZ se nepoužijí.
 8. Pluxee se zavazuje Partnerovi proplácet Vouchery, a to za podmínek stanovených Smluvní dokumentací.
 9. Pluxee je oprávněno přerušit plnění povinností mu vyplývajících ze Smlouvy či takovéto plnění odložit, je-li Partner v prodlení s plněním jedné či více povinností vyplývajících ze Smlouvy. Obdobně je Pluxee oprávněno pozastavit provedení jakýchkoliv plateb ve prospěch Partnera, a to z důvodu, že bylo zjištěno, že Partner porušuje platné právní předpisy. V takovém případě budou pozastavené platby ve prospěch Partnera opětovně provedeny až poté, kdy Partner uvede své jednání do stavu vyhovujícímu platným právním předpisům v daném místě a čase.

V. Práva a povinnosti partnera

 1. Partner se zavazuje, že na úhradu ceny Benefitů konkrétně určených ve Smlouvě bude akceptovat postupy upravené v těchto VOP, které byly ve Smlouvě konkrétně určeny, a to způsobem souladným s Podmínkami akceptace.
 2. Partner se zavazuje akceptovat pouze platné Vouchery a zkontrolovat je tak, aby se ujistil, že Pluxee je jejich vydavatelem, případně že je vydala jiná k tomu oprávněná osoba.
 3. Partner se zavazuje, že Beneficientům bude poskytovat minimálně rovné zacházení jako svým ostatním zákazníkům, kteří cenu Benefitů hradí jinak, než Vouchery; Partner se zejména zavazuje, že Transakce nebude zatížena žádným dodatečným poplatkem nebo jiným omezením, které se na ostatní způsoby úhrady neuplatní. 
 4. Za řádné poskytování Benefitů a jejich kvalitu odpovídá Beneficientům a Klientům výlučně Partner; Pluxee zejména není povinno vyřizovat reklamace Beneficientů ve vztahu k Benefitům poskytnutým Partnerem nebo jejich vadám ani nést jakékoli negativní důsledky spojené s takovými reklamacemi. Partner je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby jakýkoliv spor s Beneficientem byl v dobré víře vyřešen co nejrychleji a transparentně, tak aby nezasáhl do dobré pověsti Pluxee. Výlučně Partner je zodpovědný za to, že poskytování či prodej Benefitů Beneficientům bude splňovat veškeré obecně závazné právní předpisy v zemi původu Partnera, v daném místě a čase Transakce, v zemi, kde se Beneficient nachází, resp. v zemi kam je Benefit poskytován či prodáván.
 5. Za činnosti dle této Smlouvy se Partner zavazuje zaplatit Pluxee sjednané Poplatky, a to v souladu s uzavřenou Smluvní dokumentací.
 6. Partner se zaručuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude oprávněn k poskytování těch Benefitů, které jsou ve Smlouvě konkrétně určeny. Partner je oprávněn ze své vůle měnit Benefity, které poskytuje, a Vouchery, které akceptuje, to však vždy po předchozím písemném oznámení doručeném Pluxee alespoň 15 dnů před účinností takové změny. Akceptace Voucherů Partnerem v rozsahu této změny je možná až po úpravě Smluvní dokumentace, kterou Pluxee bez rozumného důvodu neodepře.
 7. V případě, že Partner není přímým dodavatelem Benefitu, ale pouze zprostředkovatelem Benefitu (např. provozovatel slevového portálu apod.), který poskytuje třetí osoba, a že je to tak výslovně uvedeno ve Smlouvě, platí pro takového Partnera následující zvláštní pravidla:
  i.    Partner se zavazuje umožnit akceptaci Voucherů podle těchto VOP jen na takové Benefity třetích osob, které splňují podmínky dle těchto VOP (např. omezení Benefitů podle účelu jednotlivých typů Poukázek);  
  ii.    Partner není povinen vůči Beneficientům (Klientům) nést odpovědnost za poskytování Benefitů a jejich kvalitu za předpokladu, že zajistí, aby tuto odpovědnost v celém rozsahu nesla třetí osoba, která dodává Benefit zprostředkovaný Partnerem. Ve zbytku platí odst. 4 obdobně. 
 8. Partner je ve vztahu ke každému Voucheru povinen každou svou Provozovnu viditelně označit samolepicí informační nálepkou, kterou od Pluxee obdrží, případně zobrazit logo Pluxee na viditelném externím displeji či vývěsním štítu. Partner se zavazuje zabezpečit, aby tato nálepka (logo) byla dostatečně viditelná a nezakrytá. V případě ukončení Smlouvy je Partner povinen takové samolepicí informační nálepky ze všech svých Provozoven odstranit bez zbytečného odkladu a žádná loga Pluxee dále nezobrazovat. Partner je povinen získat předchozí souhlas Pluxee před jakýmkoliv vytvořením či zveřejněním reklamních materiálů, které odkazují na Vouchery či s nimi souvisí. 
 9. Partner se současně zavazuje v každé ze svých Provozoven zaškolit personál tak, aby byl schopen přijímat Vouchery v souladu se Smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy. Rovněž personál řádně seznámí s jejich vzory a na nich uvedenými příslušnými ochrannými prvky. Předání vzorů v elektronické či listinné podobě Partnerovi zajistí Pluxee při uzavření Smlouvy a dále vždy, pokud dojde ke změně těchto vzorů, a to i prostřednictvím partnerského portálu.
 10. Partner se dále zavazuje, že každý Voucher bude přijímat výlučně na úhradu příslušného Benefitu, k jehož úhradě je určen, a na který má uzavřenou Smlouvu. Blíže určeno v článku III. VOP. Partner se zdrží směňování Voucherů za hotovost a jakékoli jiné činnosti, která by vedla k tomu, že Beneficient namísto Voucheru získá hotovost (a to i částečně). 
 11. Partner se zavazuje dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy týkající se Benefitů, Voucherů a Transakcí, a to včetně příslušné daňové regulace a předpisů z oblasti hygieny a potravinářství.
 12. Žádné ustanovení Smluvní dokumentace nezakládá platný právní titul Partnera k užití obrazových či jiných prvků, které jsou součástí portálu Pluxee-účet, Uživatelského portálu či Pluxee Aplikace, a které, mimo jiné, zahrnují informace, data, ochranné známky, loga, fotografie, texty, nákresy, postupy, ilustrace a vyobrazení, která jsou chráněná autorským, známkovým a patentovým právem, právem pořizovatele databáze nebo jakýmkoliv jiným právem, včetně vlastnického práva; právní titul k takovým obrazovým či jiným prvkům zůstává Pluxee či osob s ním propojených, a to včetně titulu k know-how. Partner se zavazuje nijak nenakládat, tj. zejména nerozmnožovat, nedistribuovat, neužívat či nevyužívat, a to přímo či nepřímo jakékoliv prvky uvedené v předchozí větě, a to na jakémkoliv nosiči a na jakémkoliv místě, ledaže Pluxee výslovně udělí předem k takovému jednání písemný souhlas.
 13. Partner bude se Pluxee v této souvislosti maximálně spolupracovat, včetně dodržování případného pohotovostního plánu vypracovaného Pluxee. Partner je povinen Pluxee bezodkladně informovat o skutečnostech, které nasvědčují možnosti spáchání podvodu v souvislosti s Vouchery, a o opatřeních, která Partner v této souvislosti přijal.

VI. Trvání, ukončení a změny smlouvy, informační povinnosti

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze stran může Smlouvu vypovědět výpovědí bez udání důvodu 
  v písemné formě. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně. 
 2. Pluxee je oprávněno odstoupit od Smlouvy s účinky k doručení odstoupení Partnerovi v případech (i) stanovených zákonem, (ii) těmito VOP a dále kdy Partner (iii) poruší jakýmkoliv způsobem Smlouvu nebo tyto VOP (iv) neoprávněně ohrožuje název či pověst Pluxee nebo osob s ním propojených, nebo (v) zasahuje do duševního vlastnictví Pluxee nebo osob s ním propojených. Pluxee je oprávněno odstoupit dle své volby v rozsahu celé Smlouvy, nebo jen ve vztahu k určitému typu Voucherů. Partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Pluxee, avšak pouze až poté, kdy druhé Straně poskytne lhůtu 20 dní k nápravě a tato marně uplyne. Uvedená lhůta počíná běžet ode dne doručení písemného oznámení, v němž bude vymezeno závadné jednání y. 
 3. Ujednáním v odstavci 2 tohoto článku VOP nahrazují Strany obsah ustanovení § 2002 a 2003 OZ.
 4. V případě skončení této Smlouvy je Partner povinen do 10 pracovních dnů vrátit Pluxee veškeré přijaté Poukázky. Ve vztahu k Poukázkám, které Partner nevrátí Pluxee ve lhůtě dle předchozí věty, ztrácí Partner jakýkoliv nárok na jejich proplacení. 
 5. Pluxee je oprávněno Smluvní dokumentaci (s výjimkou těla samotné Smlouvy) nebo její část za doby trvání Smlouvy změnit, přičemž v takovém případě platí, že:
  i.    změněnou Smluvní dokumentaci je Pluxee povinno odeslat písemně či elektronicky Partnerovi nejméně 30 dnů před navrhovaným dnem účinnosti;
  ii.    pokud Partner se změnou nesouhlasí, je oprávněn do dne nabytí účinnosti oznámené změny Smlouvu vypovědět v souladu s odstavcem 1 výše, přičemž Smlouva se v takovém případě až do ukončení i nadále řídí původním zněním Smluvní dokumentace;
  iii.    Pluxee je oprávněno měnit Smluvní dokumentaci (s výjimkou těla samotné Smlouvy) jen v přiměřeném rozsahu, a to pokud jde o (i) rozsah, způsob, podmínky a vyúčtování služeb poskytovaných Pluxee podle Smlouvy, (ii) rozsah Poukázek vydávaných Pluxee (včetně zavedení nových typů nebo rušení stávajících), (iii) podobu a design Voucherů, (iv) způsoby úhrady ceny Benefitů popsané ve VOP (včetně zavedení nových typů nebo rušení stávajících), (v) úpravy ceníku v návaznosti na vývoji inflace, daňové legislativy a nákladů na provoz systému umožňujících poskytování zprostředkovatelských služeb podle této Smlouvy, (vi) úpravy v návaznosti na změny technologie zpracování Voucherů (např. nové technické nosiče a způsoby akceptace) a poskytování služeb podle Smlouvy.
 6. Pluxee je oprávněno kontrolovat řádné plnění povinností Partnera ze Smlouvy, a to včetně kontroly Provozoven za účelem ověření řádné akceptace Voucherů. Pluxee je oprávněno provádět takové kontroly anonymně a bez předchozího oznámení Partnerovi. Partner se zavazuje na výzvu Pluxee poskytnout mu jakékoliv rozumně požadované informace, doklady týkající se plnění povinností dle Smlouvy. Partner se zavazuje při plnění této Smlouvy poskytnout Pluxee veškerou součinnost. 
 7. Partner se zavazuje Pluxee poskytnout bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy seznam Provozoven v elektronické podobě. Partner je povinen neprodleně oznámit Pluxee písemně všechny změny, které mohou mít vliv na plnění podle Smlouvy, a to včetně změny těch informací, které byly Pluxee poskytnuty pro Smlouvu, pro Pluxee Aplikaci nebo Uživatelský portál, a to včetně informací o formě společnosti, názvu, sídle, Kontaktní osobě, oboru podnikání, Provozovnách a jiných informací relevantních pro plnění této Smlouvy. Pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak, Partner souhlasí s tím, že Pluxee bude v souvislosti se Smlouvou používat elektronickou fakturaci, a to (i) zpřístupňováním faktur po přihlášení Partnera do portálu Pluxee-učet, nebo, (ii) pokud tak Partner zvolí, zasláním faktur na e-mail pro fakturaci uvedený ve Smlouvě. Podmínkou pro elektronickou fakturaci je uvedení e-mailu ve Smlouvě, popř. jeho zadání prostřednictvím portálu Pluxee-účet. Bude-li smluvně sjednána fakturace v listinné podobě zasílaná k rukám Kontaktní osoby, může Pluxee účtovat poplatek za odeslání každé faktury dle Ceníku. 
 8. Partner je povinen určit Kontaktní osobu a odpovídá za to, že jakákoliv jeho jednání budou činěna pouze touto Kontaktní osobou, nebudou-li činěna přímo Partnerem. Partner je oprávněn měnit Kontaktní osobu či její identifikační údaje bez souhlasu Pluxee.

VII. Vyúčtování

 1. Není-li dále stanoveno jinak, vede Pluxee průběžnou elektronickou evidenci zprostředkování dle Smlouvy. 
 2. Po vzniku práva Pluxee na Poplatek není toto právo dotčeno následnými okolnostmi ve vztahu mezi Partnerem 
  a Beneficientem, s nimiž je spojena povinnost vrátit cenu Benefitu. 
 3. V případě, že Transakce je Pluxee odmítnuta pro rozpor se Smluvní dokumentací, má Pluxee vůči Partnerovi právo nárokovat náhradu bankovního poplatku, který v souvislosti s odmítnutou Transakcí vynaložila.
 4. Pluxee je oprávněno kontrolovat soulad Transakce s podmínkami Smluvní dokumentace a obecně závaznými právními předpisy. Pluxee je oprávněno odepsat z Konta ve svůj prospěch takovou částku, která odpovídá částce Transakce, která byla uskutečněna v rozporu se Smluvní dokumentací, či částku takové Transakce Partnerovi neproplatit; Partner s tímto vyslovuje svůj výslovný souhlas. 
 5. V případě podvodného užití Voucheru si Pluxee vyhrazuje právo (i) odepsat z Konta Partnera ve svůj prospěch částku Transakce uskutečněné prostřednictvím podvrženého Voucheru, případně (ii) odepsat Partnerovi z Konta příslušnou částku za předpokladu, že Transakce byla výchozím bodem pro neoprávněné užití podvrženého Voucheru, a to včetně elektronického přenosu dat, a Partner v takovém případě nejednal v souladu s VOP; není-li technicky možné odepsat částku z konta Partnera, může Pluxee uplatnit svůj nárok i jiným způsobem. Tento odstavec se nepoužije pro podvodné užití Voucheru jako výsledku překážky uvedené v článku VIII. odst. 1 VOP. 
 6. Není-li dále stanoveno jinak, Poplatek bude ve prospěch Pluxee hrazen zápočtem tak, že Pluxee při vyúčtování a proplácení odečte Poplatek z částky k proplacení Partnerovi a Partnerovi vyplatí tuto částku sníženou o Poplatek.
 7. Každá částka k proplacení Partnerovi bude snížena dále o DPH z Poplatku 
  v zákonem stanovené výši.
 8. Partner je oprávněn požadovat po Pluxee proplacení pouze takových Voucherů, které akceptoval v rámci svých Provozoven na příslušnou kategorii Benefitů, kterou dle Smlouvy poskytuje. 
 9. Podrobnější pravidla vyúčtování jsou uvedena ve zvláštní části.

VIII. Vyšší moc

 1. Strana není odpovědná za prodlení či vadu plnění svého závazku ze Smlouvy, a to jen pokud a v takovém rozsahu, (i) je-li prodlení či vada způsobena mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Strany ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ a (ii) Strana, jejíž řádné plnění je tímto znemožněno, bezodkladně informovala druhou Stranu o nemožnosti řádně plnit. Neplnící Strana za takové situace není povinna dále plnit závazek dotčený okolností představující překážku dle předchozí věty, a to po takovou dobu, (i) po jakou budou tyto okolnosti přetrvávat a (ii) Strana bude kontinuálně vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby začala plnit, a to v co nejširším rozsahu a neprodleně po odpadnutí překážky. Neplnící Strana bude informovat druhou Stranu o opětovném plnění bezodkladně potom, co k takovému plnění dojde. Pokud dojde k okolnosti představující překážku dle věty první tohoto odstavce a taková okolnost potrvá déle než 30 dní, může každá ze Stran bez postihu odstoupit od Smlouvy, a to doručením písemného oznámení druhé Straně.

IX. Mlčenlivost

 1. Každá ze Stran, a to nad rozsah výslovně uvedený ve Smluvní dokumentaci nebo jinak písemně dohodnutý oběma Stranami, je po dobu trvání Smlouvy a po dobu 3 následujících let povinna zachovávat mlčenlivost a nezveřejnit či jinak nesdělit a nepoužít pro jiný účel než sjednaný Smlouvou jakékoli Důvěrné informace. To neplatí pro takové informace, u kterých může Strana dostatečně prokázat, že konkrétní Důvěrná informace: 
  i.    byla již Straně známá předtím, než jí byla zpřístupněna druhou Stranou, a to aniž by přijímající Strana byla vázána mlčenlivostí;
  ii.    byla všeobecně známá či veřejně dostupná v okamžik, kdy jí byla zpřístupněna druhou Stranou;
  iii.    se stala všeobecně známou či veřejně dostupnou poté, co byla druhé Straně zpřístupněna, a to jiným způsobem než jakýmkoli konáním či nekonáním přijímající Strany, které by jako takové bylo v rozporu se Smlouvou;
  iv.    byla přijímající Straně zpřístupněna třetí osobou, která vůči zpřístupňující Straně nebyla vázána mlčenlivostí, a to nikoli pod závazkem mlčenlivosti; nebo
  v.    byla nezávisle vytvořena přijímající Stranou bez užití Důvěrných informací patřících zpřístupňující Straně, o čemž svědčí písemné záznamy přijímající Strany. 
 2. Partner se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o způsobu spolupráce mezi Partnerem a Pluxee, obsahu Smluvní dokumentace, finančních podmínkách Smlouvy, včetně veškerých poplatků za zprostředkování, a tyto nezpřístupnit žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Pluxee. 

X. Odškodnění

 1. Partner se zavazuje zaplatit Pluxee náhradu veškerých ztrát, škod, nároků, řízení, nákladů, poplatků a výdajů (včetně všech rozumně vynaložených výdajů na vyšetření událostí a právního zastoupení), které byly způsobeny či které musely být Pluxee vynaloženy jako výsledek či v souvislosti s jakýmkoli nárokem uplatňovaným Pluxee nebo vůči Pluxee, a to pro Partnerovo porušení povinností dle Smluvní dokumentace nebo v souvislosti s jakoukoliv Transakcí s Beneficientem.

XI. Společná ustanovení

 1. Pokud je Partner přesvědčen, že Pluxee v konkrétním případě nepostupovalo podle Smlouvy, může Partner uplatnit vůči Pluxee reklamaci, přičemž může uplatnit jen práva uvedená ve VOP a ustanovení § 1923 a § 1924 OZ se nepoužijí.
 2. Partner je oprávněn uplatnit reklamaci pouze bez zbytečného odkladu poté, co zjistil nebo mohl zjistit skutečnosti nasvědčující tomu, že Pluxee nepostupovalo podle Smlouvy. Při uplatnění reklamace musí Partner uvést (i) jméno a příjmení, IČ, adresu místa podnikání, je-li fyzická osoba, nebo název, IČ, adresu sídla, je-li právnická osoby a dále (ii) jméno osoby uplatňující reklamaci v zastoupení Partnera a její funkci, (iii) číslo nebo jinou identifikaci Smlouvy, (iv) srozumitelný popis předmětu reklamace, (v) podpis osoby uplatňující reklamaci v zastoupení Partnera, (vi) telefonické, popř. emailové spojení pro operativní řešení reklamace. 
 3. Reklamace bude vyřízena zpravidla do 30 dnů od doručení reklamace Pluxee. Lhůta pro opravu či doplnění reklamace se do této lhůty nezapočítává. 
 4. V rámci reklamace je Partner oprávněn požadovat, aby Pluxee dodatečně splnilo své povinnosti podle Smlouvy a aby zajistilo jejich řádné plnění do budoucna. 
 5. Dnem úhrady příslušné částky ze strany Pluxee je den odepsání příslušné částky z bankovního účtu Pluxee za účelem převodu na bankovní účet Partnera.
 6. Partner není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Pluxee převést pohledávky ze Smlouvy na třetí osoby.
 7. Nejde-li o (i) postup dle článku VI. odst. 5 VOP, (ii) článku V. odst. 6 VOP, nebo (iii) elektronickou kontraktaci v portálu Pluxee-účet, musí být změny a doplňky Smluvní dokumentace písemné a podepsané všemi stranami, jinak jsou neplatné.
 8. Partner i Pluxee ohledně předmětu Smlouvy ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ přebírají nebezpečí změny okolností. 
 9. Práva a povinnosti ze Smlouvy (jako celku nebo po částech) může Pluxee postoupit na třetí osoby. O takovém postoupení práv a povinností bude Pluxee Partnera informovat. Partner s takovým postoupením předem souhlasí a vzdává se práva odmítnout osvobození Pluxee při takovém postoupení ve smyslu § 1899 OZ.
 10. Uzavření Smlouvy, resp. přijetí Partnera do sítě partnerů Pluxee nepředstavuje radu či názor Pluxee ve vztahu ke kvalitě a oprávněnosti poskytování Benefitů Partnerem (tj. poskytování příslušného zboží a služeb), ani ve vztahu k zamýšlenému užití Benefitů Beneficienty. 
 11. Zpracování osobních údajů poskytnutých mezi Stranami se řídí Podmínkami ochrany osobních údajů.
 12. Bude-li jakékoliv ustanovení Smluvní dokumentace shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze Smluvní dokumentace a ostatní ustanovení příslušné Smluvní dokumentace budou nadále trvat (jsou oddělitelná). Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky pro příslušnou Smluvní dokumentaci, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením.
 13. Smlouva se řídí českým právem. Veškeré spory vznikající ze Smluvní dokumentace nebo v její souvislosti budou Stranami řešeny vzájemnými jednáními s cílem vyřešit spor dohodou. Nebude-li spor vyřešen dohodou Stran do 30 dní od prvního pokusu spor dohodou vyřešit, je každá ze Stran oprávněna obrátit se na příslušný soud v Praze (Česká republika). 

B. Poukázky

XII. Práva a povinnosti partnera

 1. Partner se zavazuje na úhradu ceny Benefitů přijímat Poukázky a jako protihodnotu za Poukázky poskytovat Beneficientům Benefity v hodnotě odpovídající celé nominální hodnotě vyznačené na Poukázce. Poukázka musí být čerpána v plné hodnotě. 
 2. Před akceptací Poukázky je Partner povinen provést její kontrolu. Partner je povinen přijmout pouze takovou Poukázku, která je předložena v rámci doby platnosti na ní uvedené, odpovídá platnému vzoru Poukázky, není znehodnocena razítkem, ořezem ani jiným způsobem a je opatřena ochrannými prvky.
 3. Jsou-li na Poukázce navíc vytištěny doplňující informace o způsobu jejího použití, je Partner oprávněn přijmout Poukázku pouze v souladu s těmito informacemi. Nad rámec toho mohou Poukázky obsahovat i nepovinné prvky (např. logo Klienta, reklama); takové prvky nejsou na újmu platnosti Poukázky a lze je použít ve stejném rozsahu jako Poukázky bez takových nepovinných prvků.
 4. Partner se zavazuje bezprostředně po úhradě Benefitu Poukázkami tyto Poukázky znehodnotit otiskem svého razítka na zadní straně Poukázky, v místě k tomuto účelu viditelně vyznačeném. 
 5. Partner se zavazuje, že s Poukázkami bude nakládat výlučně způsoby, které jsou předvídané ve Smlouvě, resp. VOP; Poukázky nejsou oběživem, a proto mohou být propláceny pouze prostřednictvím Pluxee a nemohou být použity jiným způsobem. Výlučně Partner je zodpovědný za veškerou manipulaci s Poukázkami ve své Provozovně a Pluxee neodpovídá za žádnou škodu, krádež či znehodnocení Poukázky pod kontrolou Partnera.
 6. Partner se zavazuje Beneficientovi, který cenu zakoupených Benefitů, resp. její část, uhradí Poukázkami Flexi, potvrdit uskutečnění rekreace, tj. pobytu nebo zájezdu, pokud o to Beneficient požádá a předloží-li jména a rodná čísla účastníků pobytu anebo zájezdu, kteří mají být do potvrzení zahrnuti.

XIII. Práva a povinnosti Pluxee

 1. Pluxee se zavazuje zabezpečit Poukázky proti padělání ochrannými prvky. 
 2. Pluxee se zavazuje Partnerovi proplácet pouze úplné a platné Poukázky, které byly Partnerem v Provozovnách řádně přijaty nejpozději do ukončení Smlouvy na úhradu ceny Benefitů a které byly předloženy Pluxee k proplacení v souladu se Smluvní dokumentací 
  a technickými podmínkami proplácení, které stanoví Pluxee.
 3. Pluxee se zavazuje informovat Klienty, že Poukázky nejsou směnitelné za hotovost, a to ani v případě storna objednávky.
 4. Pluxee si vyhrazuje právo vydávat další typy poukázek sloužící také k úhradě stejných služeb jako současně vydávané typy Poukázek. Pokud bude na takovýchto dalších typech poukázek jednoznačně uvedeno, že je možné je akceptovat jako ekvivalent některého typu Poukázek podle těchto VOP, jsou Pluxee i Partner povinni s nimi nakládat za podmínek, které Smlouva stanoví pro nahrazovaný typ Poukázky.

XIV. Vyúčtování

 1. Partner se zavazuje Pluxee za zprostředkování v rámci systému Poukázek hradit Poplatek ve formě provize z každé akceptované Poukázky ve výši dle příslušného ceníku aktuálního ke dni doručení Poukázek Pluxee k proplacení. 
 2. Partner je oprávněn Poukázky přijaté v Provozovnách předávat Pluxee k vyúčtování a proplácení průběžně, nejpozději však v době do konce měsíce následujícího po skončení platnosti dané Poukázky.
 3. Pluxee neodpovídá za případné ztráty nebo úbytky zásilek Poukázek v průběhu jejich přepravy a Partnerovi proplatí pouze skutečně obdržené Poukázky.  V případě nesouladu mezi údaji uvedenými ve "výčetce Poukázek" a odevzdanými Poukázkami je pro provedení vyúčtování a následné proplacení předaných Poukázek rozhodující přepočítání Poukázek provedené Pluxee. 
 4. Poukázky k proplacení nesmí být podlepeny ani sešity. Poukázky, které jsou (i) znehodnoceny razítkem jiného subjektu, než je Partner, (ii) označeny na líci razítkem „neplatné“, (iii) znehodnoceny jinak než podle článku XII odst. 4 VOP či (iv) byly předány k vyúčtování a proplacení po uplynutí doby uvedené v odstavci 2 tohoto článku VOP, článku VI. odst. 4 VOP nebo v Podmínkách akceptace či (v) nebyly akceptované v souladu se Smlouvou, není Pluxee povinno proplatit. Pluxee je oprávněno pozdržet platbu určenou k proplacení Poukázek až do úplného prošetření, pokud zde existuje podezření, že Poukázky předložené k proplacení mají jakoukoliv vadu.
 5. Vyúčtování a proplacení Poukázek Pluxee provede bezhotovostním převodem na bankovní účet Partnera uvedený ve Smlouvě ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne následujícího po jejich obdržení spolu s řádně vyplněnou „výčetkou Poukázek“; to neplatí pro Poukázky Gastro. 
 6. Právo na provizi podle tohoto článku VOP Pluxee vzniká vždy okamžikem akceptace Poukázek na úhradu ceny Benefitu ze strany Partnera. 
 7. Partner se zavazuje dodržovat Podmínky akceptace, které obsahují i ustanovení pro Poukázku Gastro.

C. Elektronické karty

XV. Práva a povinnosti partnera

 1. Partner se zavazuje přijímat Elektronickou kartu na úhradu ceny Benefitů zakoupených v Provozovně, ve které je umístěn Terminál. Pro účely předchozí věty se za úhradu ceny Benefitů prostřednictvím Elektronické karty považuje i úhrada provedená prostřednictvím platební karty Beneficienta propojené s jeho Elektronickou kartou Gastro. Jako protihodnotu se Partner zavazuje Beneficientům poskytovat Benefity v hodnotě odpovídající ceně Benefitů hrazených prostřednictvím Elektronické karty.
 2. Partner je povinen zabezpečit, aby po dobu trvání Smlouvy byl v jeho Provozovně nepřetržitě funkční alespoň jeden Terminál, který je certifikovaný příslušnou organizací a který umožňuje přijímat Vouchery bez přerušení nebo poruchy. Před prvním použitím Terminálu je Partner povinen zadat identifikační číslo Terminálu na webové stránky Pluxee.
 3. Neučinil-li tak Partner již při uzavírání Smlouvy, zavazuje se bez zbytečného odkladu po dni účinnosti Smlouvy odevzdat Pluxee seznam Provozoven, ve kterých se Partner zavazuje přijímat Elektronickou kartu, a to buď (i) elektronicky prostřednictvím EPluxee nebo (ii) v listinné podobě. Obdobně dle předchozí věty je Partner povinen informovat Pluxee o počtu aktivních Terminálů (včetně peněžního ústavu, typu zařízení a identifikačního čísla). V případě, že vždy k poslednímu dni v kalendářním měsíci Pluxee neobdrží informaci o tom, že byl konkrétní Terminál deaktivován, zůstává počet aktivních Terminálů nezměněn pro účely fakturace. 
 4. Partner je povinen: 
  i.    při každé Transakci zkontrolovat, zda číselný kód v Terminálu odpovídá identifikačnímu číslu přidělenému ze strany Pluxee, a pokud neodpovídá, pak je Partner povinen odmítnout Transakci a oznámit takovou skutečnost Pluxee. Jakákoliv Transakce, které byla na straně Partnera dokončena v rozporu s předchozí větou, může být ze strany Pluxee zpětně nárokována po Partnerovi a uspokojena odepsáním příslušné částky z Konta Partnera ve prospěch Pluxee; 
  ii.    jednat dle pokynů zobrazených na Terminálu (zejména si vyžádat zadání bezpečnostního kódu, potvrdit či odmítnout Transakci). 
 5. Není-li specificky ujednáno jinak, Partner se zavazuje, že Beneficientům užívajícím k úhradě Elektronickou kartu bude poskytovat stejné zacházení jako Beneficientům užívajícím k úhradě Poukázky, tj. zejména nebude účtovat dodatečný poplatek za platbu Elektronickou kartou.
 6. Partner se zavazuje dodržovat Podmínky akceptace. Podmínky akceptace jsou umístěny na webových stránkách Pluxee: www.pluxee.cz
 7. Partner nesmí akceptovat Elektronickou kartu na úhradu jiného plnění, než je úhrada příslušného Benefitu dle článku III. VOP.
 8. Partner užívá Terminál na svou vlastní odpovědnost. Pluxee neodpovídá Partnerovi ani jakékoliv třetí straně v důsledku či ve spojení s (i) poruchami, chybami či nefunkčností (včetně situace, kde příslušné nastavení nebylo učiněno Partnerem) jakéhokoliv Terminálu, a (ii) se ztrátou či odcizením, zejména takových dat, jejichž původ je vázaný na Terminál nebo k jakémukoliv zařízení či software, za který Pluxee nezodpovídá. V případě skutečností majících vliv na Terminál je Partner povinen neprodleně informovat Pluxee, aby byla zajištěna implementace nové konfigurace aplikace pro akceptaci Elektronických karet či aktualizace dat souvisejících s aplikací, je-li takový postup nutný.

XVI. Práva a povinnosti Pluxee

 1. Pluxee se zavazuje nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne získání kompletních údajů od Partnera zajistit aktivaci Terminálů umístěných v jednotlivých Provozovnách dle seznamu předloženého Partnerem v souladu s Podmínkami akceptace.
 2. V případě, bude-li zapotřebí aktualizovat, opravit či znovu nahrát aplikaci pro akceptaci Elektronických karet na Terminálech, je Partner na výzvu povinen zajistit k jednotlivým Terminálům přístup. 
 3. Partner se zavazuje zaplatit Pluxee Poplatek z každé částky uhrazené Partnerovi Beneficientem prostřednictvím Elektronické karty. Právo Pluxee na zaplacení Poplatku vzniká vždy okamžikem, kdy příslušný Beneficient uhradí Partnerovi cenu příslušného Benefitu prostřednictvím Elektronické karty. 
 4. Pluxee odpovídá Partnerovi za správné provedení úhrady prostřednictvím Elektronické karty a odpovídající navýšení jeho Konta o cenu Benefitu hrazeného Elektronickou kartou. Stav Konta však nebude navýšen (a později ani vyúčtován) v rozsahu úhrad, při nichž Partner postupoval v rozporu s Podmínkami akceptace. 
 5. Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že Pluxee je oprávněno interně monitorovat stav jeho Konta, jakož i jednotlivé úhrady pomocí Elektronické karty. 
 6. V případě stížnosti Beneficienta nebo Klienta na nadměrné či vícenásobné provedení úhrady jednoho Benefitu či jeho části prostřednictvím Elektronické karty je Partner povinen na vyžádání Pluxee prokázat poskytnutí Benefitu za každou z namítaných neoprávněných úhrad. V opačném případě je Pluxee oprávněno buď odpovídajícím způsobem snížit stav jeho Konta, nebo, není-li jeho výše dostačující, je Partner povinen takovou částku bezodkladně uhradit na bankovní účet Pluxee, který mu Pluxee za tímto účelem oznámí.

XVII. Vyúčtování

 1. Pluxee generuje Přehled Konta a provádí vyúčtování k poslednímu dni příslušného zúčtovacího období; zúčtovací období je dohodnuto ve Smlouvě, případně Partnerem může být změněno v portálu Pluxee-účet. 
 2. Po provedení vyúčtování Pluxee vystaví Partnerovi fakturu na Poplatek Pluxee. Součástí faktury je Přehled Konta. Tato faktura bude zaslána Partnerovi elektronicky. Datem zdanitelného plnění bude pro účely DPH den generování Přehledu Konta.
 3. Pluxee proplatí příslušné Benefity zprostředkované v rámci Elektronických karet v částce dle Přehledu Konta bezhotovostním převodem na bankovní účet Partnera uvedený ve Smlouvě, a to ve lhůtě 5 (u produktu Gastro) resp. 10 (u produktu Flexi) pracovních dnů od data zdanitelného plnění faktury na Poplatek.


Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 8.1. 2024

V Praze dne 28.11. 2023 Pluxee Česká republika a.s.