Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Společnost Pluxee Česká republika a.s., se sídlem Spaces SmíchOff, Plzeňská 3350/18, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00, IČ: 61860476, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 2947 (dále jen „Společnost“) klade velký důraz na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů (dále jen „Prohlášení“) popisuje, jak je ve Společnosti prováděno zpracování osobních údajů. Toto Prohlášení zajišťuje, aby zpracování osobních údajů bylo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), aby práva subjektů údajů byla náležitě chráněna. 

Zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies je upraveno v příloze č. 2 Politika Cookies společnosti Pluxee Česká republika a.s.

Na základě čl. 13 a 14 Nařízení tímto Společnost poskytuje subjektům údajů informace o zpracování jejich osobních údajů.
 

Kontaktní údaje Společnosti:

Korespondenční adresa: Pluxee Česká republika a.s.. 

Spaces SmíchOff, Plzeňská 3350/18, Praha 5 - Smíchov, PS 150 00

Telefon: 233 113 435, E-mail: privacy.cz@pluxeegroup.com,  Web: www.pluxee.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů/ Data Protection Officer: Jakub Diviš LLM., Pluxee Česká republika a.s, Spaces SmíchOff, Plzeňská 3350/18, Praha 5 - Smíchov (e-mail: privacy.cz@pluxeegroup.com).
 

A. Jakými zásadami se řídíme při zpracování osobních údajů?

Společnost zpracovává přesné a aktuální osobní údaje na základě zákonného titulu, korektně a transparentním způsobem, pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, v minimálním nezbytném rozsahu, ukládá je ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu a zajišťuje jejich integritu a důvěrnost pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Společnost zajišťuje, aby nepřesné údaje s přihlédnutím k jejich účelu, pro který se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Veškeré činnosti spojené s osobními údaji a jejich ochranou Společnost řádně dokumentuje, zejména vede záznamy o činnostech zpracování a další doklady o zpracování osobních údajů pro naplnění zásady odpovědnosti dle Nařízení. Společnost spolupracuje s dozorovým úřadem, jímž je zejména Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

B. O kom zpracováváme osobní údaje a za jakým účelem?

I. Uživatele našich služeb a zájemci o pracovní pozice

Společnost nabízí uživatelům velký rozsah produktů a s nimi souvisejících služeb, mezi něž patří například stravenka Pluxee Gastro a její elektronická verze, poukázky a karty pro volný čas, e-shop s benefity Pluxee Cafeteria, mojeBenefity, nebo motivační program SayReward. Společnost potřebuje v souvislosti s poskytováním produktů a služeb zpracovávat osobní údaje osob uživatelů těchto produktů a služeb, a to tak, jak je uvedeno níže.

1. Jak zpracováváme vaše osobní údaje na portálu Pluxee Connect?

I. Uživatelský portál

Účel zpracování: poskytování služeb klientům,

Právní základ zpracování: zpracování je nezbytné v souvislosti s poskytováním služby na základě uzavřené smlouvy, oprávněný zájem.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, telefonní číslo. Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní.

Údaje sděleny, nemůže být služba řádně poskytnuta, respektive nemůže být smlouva uzavřena a splněna.

Doba zpracování: po dobu registrace uživatele na webovém portále.

II. Dvou faktorové ověřování online plateb pro zajištění silného ověření uživatele

Účel zpracování: zajištění silného ověření uživatele a s tím spojené zabezpečení online plateb na Pluxee platebních branách formou zaslání ověřovacího kódu formou SMS při provádění online plateb.

Právní základ zpracování: zajištění silného ověření uživatele při provádění online plateb na základě zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: telefonní číslo.

Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí osobních údajů uživateli zaslat ověřovací SMS k ověření online platby a tím zajistit silné ověření uživatele v souladu s platnou právní úpravou.

2. Jak zpracováváme vaše osobní údaje na Pluxee Doporučte nového klienta

I. Akce Member Get Member

Účel zpracování: registrace klienta do obchodní akce Member Get Member na webovém portále https://pluxee.cz/blog/darkovy-pass-doporuc-a-ziskej-treba-az-50000-kc/

Právní základ zpracování: oprávněný zájem 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, login, heslo. 

Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže se klient do akce Member Get Member registrovat

Doba zpracování: po dobu konání akce Member Get Member

II. Marketingová sdělení

Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů. 

Právní základ zpracování: souhlas. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail. 

Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová sdělení uživateli zasílána. 

Doba zpracování: 5 let, respektive do odvolání souhlasu. Ukončit zasílání obchodních sdělení

Společností může klient kdykoliv: a. přímo v Pluxee osobním účtu po přihlášení, a to kliknutím na Profil uživatele a následně zrušením souhlasu u pole Souhlas se zpracováním dat uživatele pro marketingové účely. Změnu je nutné potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit. b. kliknutím na odkazový řádek. 
 

3. Jak zpracováváme vaše osobní údaje na www.ucet.pluxee.cz

I. Pluxee osobní účet

Účel zpracování: poskytování služby, tj. příslušných benefitů na základě níže uvedené smlouvy a v rámci administrace vašeho Pluxee  účtu na webovém portále www.ucet.pluxee.cz.

Právní základ zpracování: oprávněný zájem Společnosti - zpracování je nezbytné v souvislosti s poskytováním služby na základě smlouvy uzavřené s vaším zaměstnavatelem nebo jinou osobou, která vám poskytuje naše benefity.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, login, heslo, transakční historie (údaj o příjemci platby, výše platby, místo platby, datum uskutečnění platby).

Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být služba řádně poskytnuta.

Doba zpracování: po dobu registrace uživatele na webovém portále.

II. Marketingová sdělení

Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů.

Právní základ zpracování: souhlas.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.

Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová sdělení uživateli zasílána.

Doba zpracování: 5 let, respektive do odvolání souhlasu.

Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může uživatel kdykoliv:
přímo v Pluxee osobním účtu po přihlášení, a to kliknutím na Profil uživatele a následně zrušením souhlasu u pole Souhlas se zpracováním dat uživatele pro marketingové účely.

Změnu je nutné potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit. Kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém marketingovém sdělení nebo prostřednictvím e-mailu na adrese privacy.cz@pluxeegroup.com

III. Personalizované obchodní sdělení

Účel zpracování: zasílání personalizovaných obchodní sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů.

Právní základ zpracování: souhlas.

Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, příjmení, transakční historie 

Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být personalizovaná obchodní sdělení uživateli zasílána.

Doba zpracování: 5 let, respektive do odvolání souhlasu.

Ukončit zobrazování personalizované reklamy může uživatel kdykoliv:

a. přímo v Pluxee osobním účtu po přihlášení, a to kliknutím na Profil uživatele a následně zrušením souhlasu u pole Souhlas se zpracováním dat uživatele pro účely personalizované reklamy. Změnu je nutné potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit; nebo 

b. prostřednictvím e-mailu na adrese: privacy.cz@pluxeegroup.com

4. Jak zpracováváme vaše osobní údaje na www.mojebenefity.cz?

I. Pluxee Cafeteria účet

Účel zpracování: poskytování služby, tj. příslušných benefitů na základě níže uvedené smlouvy a administrace vašeho Pluxee Cafeteria účtu.

Právní základ zpracování: oprávněný zájem Společnosti - zpracování je nezbytné v souvislosti s poskytováním služby na základě uzavřené smlouvy s vaším zaměstnavatelem nebo jinou osobou, která vám poskytuje naše benefity.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: e-mail, transakční historie (údaj o příjemci platby, výše platby, místo platby, datum uskutečnění platby).

Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být služba řádně poskytnuta.

Doba zpracování: po dobu registrace uživatele v Pluxee Cafeteria účtu.

II. Marketingová sdělení

Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů. 

Právní základ zpracování: souhlas.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: e-mail.

Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová sdělení uživateli zasílána.

Doba zpracování: 5 let, respektive do odvolání souhlasu.

Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může uživatel kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení nebo prostřednictvím e-mailu na adrese privacy.cz@pluxeegroup.com.

5. Jak zpracováváme vaše osobní údaje na www.vyhledavac.pluxee.cz?

I. Kontaktní formulář „Měl jsem problém s provozovnou“

Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení žádostí návštěvníků webových stránek.

Právní základ zpracování: vyřízení žádosti/dotazu na základě oprávněného zájmu Společnosti.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, telefonní číslo, případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v kontaktním formuláři.

Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů dotaz/žádost vyřídit.

Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů a pro účely další související komunikace v dané věci.

II. Kontaktní formulář „Žádost o změnu údajů provozovny“

Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení žádostí návštěvníků webových stránek.

Právní základ zpracování: vyřízení žádosti/dotazu na základě oprávněného zájmu Společnosti.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: e-mail, případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v kontaktním formuláři.

Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů dotaz/žádost vyřídit.

Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů a pro účely další související komunikace v dané věci.

6. Jak zpracováváme vaše osobní údaje na www.pluxee.cz?

I. Kontaktní formulář „Reklamace“

Účel zpracování: zpracování žádosti a vyřízení reklamace.

Právní základ zpracování: vyřízení žádosti/reklamace na základě oprávněného zájmu Společnosti.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v kontaktním formuláři pro uplatnění reklamace.

Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů žádost/reklamaci vyřídit.

Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení žádosti/reklamace, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů a pro účely další související komunikace v dané věci.

II. Kontaktní formulář „Tip na partnera“

Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení zpráv návštěvníků webových stránek.

Právní základ zpracování: vyřízení zprávy/dotazu na základě oprávněného zájmu Společnosti.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: e-mail, případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v kontaktním formuláři.

Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí uvedených osobních údajů dotaz/zprávu vyřídit.

Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů a pro účely další související komunikace v dané věci.

III. Kariérní formulář

Účel zpracování: odpověď na zaslaný dotaz/žádost o pracovní pozici a komunikace za účelem zahájení a průběh procesu výběrového řízení.

Právní základ zpracování: vyřízení žádosti/dotazu a komunikace s žadatelem na základě oprávněného zájmu Společnosti.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, telefonní číslo, případně další osobní údaje obsažené v přiloženém životopise nebo motivačním dopise.

Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů dotaz/žádost o pracovní pozici vyřídit a kontaktovat žadatele s pozvánkou na výběrové řízení.

Doba zpracování: po dobu trvání výběrového řízení žadatele.

7. Jak zpracováváme vaše osobní údaje na www.ucet.pluxee.cz?

I. Přihlášení do systému

Účel zpracování: poskytování služby, tj. příslušných benefitů na základě níže uvedené smlouvy a administrace vašeho účtu na webovém portále www.ucet.pluxee.cz.

Právní základ zpracování: oprávněný zájem Společnosti - zpracování je nezbytné v souvislosti s poskytováním služby na základě uzavřené smlouvy s vaším zaměstnavatelem nebo jinou osobou, která vám poskytuje naše benefity.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.

Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být služba řádně poskytnuta.

Doba zpracování: po dobu registrace uživatele na webovém portále.

II. Marketingová sdělení

Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů. 

Právní základ zpracování: souhlas.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.

Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová sdělení uživateli zasílána.

Doba zpracování: 5 let, respektive do odvolání souhlasu.

Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může uživatel kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení nebo prostřednictvím e-mailu na adrese privacy.cz@pluxeegroup.com

8. Jak zpracováváme vaše osobní údaje na www.proplatit.pluxee.cz?

I. Žádost

Účel zpracování: vyřízení žádosti o proplacení finanční částky.

Právní základ zpracování: zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.

Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nebude částka proplacena.

Doba zpracování: po dobu nezbytnou k naplnění smlouvy, a dále 3 roky od skončení její účinnosti pro účely případných nároků vyplývajících ze smlouvy.

9. Jak zpracováváme vaše osobní údaje na www.poukazky.klient.pluxee.cz?

I. Objednávka

Účel zpracování: zpracování objednávky a doručení objednaného produktu.

Právní základ zpracování: zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, včetně doručení objednaného produktu.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, telefonní číslo, adresa, e-mail.

Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být objednávka na základě smlouvy splněna.

Doba zpracování: po dobu trvání smlouvy, a dále 3 roky od skončení její účinnosti pro účely případných nároků vyplývajících ze smlouvy.

II. Marketingová sdělení

Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů.

Právní základ zpracování: souhlas.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.

Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová sdělení uživateli zasílána.

Doba zpracování: 5 let nebo do odvolání souhlasu. 

Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může uživatel kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení nebo prostřednictvím e-mailu na adrese privacy.cz@pluxeegroup.com.

II. Naši klienti

Společnost nabízí společnostem značný rozsah benefitů pro jejich zaměstnance. Jsou to právě naši klienti, kteří své zaměstnance dále motivují a poskytují jim naše benefity. Podívejte se, jak zpracováváme osobní údaje našich klientů:

1. Jak zpracováváme vaše osobní údaje na www.mojebenefity.cz?

I. Přihlášení do administrátorského účtu

Účel zpracování: poskytování služby.

Právní základ zpracování: plnění smlouvy - zpracování je nezbytné v souvislosti s poskytováním služby na základě uzavřené smlouvy.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, telefon, adresa, datum narození, pohlaví, osobní číslo, pozice.

Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být služba řádně poskytnuta.

Doba zpracování: po dobu trvání smlouvy, a dále 3 roky od skončení její účinnosti pro účely případných sporů vzniklých ze smlouvy.

II. Marketingová sdělení

Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů.

Právní základ zpracování: souhlas.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.

Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová sdělení uživateli zasílána.

Doba zpracování: 5 let nebo do odvolání souhlasu. 

Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může uživatel kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení nebo prostřednictvím e-mailu na adrese privacy.cz@pluxeegroup.com.

2. Jak zpracováváme vaše osobní údaje na www.pluxee.cz?

I. Reklamační formulář (zaměstnavatel)

Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení reklamace návštěvníků webových stránek.

Právní základ zpracování: vyřízení reklamace/dotazu na základě oprávněného zájmu Společnosti.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v kontaktním formuláři.

Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů dotaz/žádost vyřídit.

Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů a pro účely další související komunikace v dané věci.

II. Kontaktní formulář

Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení žádostí návštěvníků webových stránek.

Právní základ zpracování: vyřízení žádosti/dotazu na základě oprávněného zájmu Společnosti.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno a dále (i) e-mail v případě zvolení kontaktování přes e-mail, (ii) telefonní číslo v případě zvolení kontaktování přes telefon, a případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v kontaktním formuláři.

Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů dotaz/žádost vyřídit.

Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů a pro účely další související komunikace v dané věci.

3. Jak zpracováváme vaše osobní údaje na www.order.pluxee.cz?

I. Klientský účet

Účel zpracování: poskytování služby, tj. příslušných benefitů vašim zaměstnancům a dalším osobám, kterým poskytujete naše benefity, včetně administrace vašeho osobního účtu.

Právní základ zpracování: plnění smlouvy - zpracování je nezbytné v souvislosti s poskytováním služby a administrace účtu na základě uzavřené smlouvy.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.

Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být služba řádně poskytnuta.

Doba zpracování: po dobu registrace klienta na webovém portále, respektive po dobu platnosti smlouvy mezi vámi a Společností.

4. Jak zpracováváme vaše osobní údaje na www.partner.pluxee.cz
I. Klientský portál

Účel zpracování: poskytování služby, tj. příslušných benefitů vašim zaměstnancům a dalším osobám, kterým poskytujete naše benefity, včetně administrace vašeho osobního účtu.

Právní základ zpracování: plnění smlouvy - zpracování je nezbytné v souvislosti s poskytováním služby a administrace účtu na základě uzavřené smlouvy.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.

Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být služba řádně poskytnuta.

Doba zpracování: po dobu registrace klienta na webovém portále, respektive po dobu platnosti smlouvy mezi vámi a Společností. 

III. Naši partneři

Společnost spolupracuje s velkým množstvím partnerů, jako jsou restaurace, podniky, sportoviště atd. Podívejte se, jak zpracováváme osobní údaje našich partnerů:

1. Jak zpracováváme vaše osobní údaje na www.vyhledavac.pluxee.cz?

I. Kontaktní formulář „Žádost o změnu údajů provozovny“

Účel zpracování: zpracování a vyřízení žádostí návštěvníků webových stránek.

Právní základ zpracování: vyřízení žádosti na základě oprávněného zájmu Společnosti. 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, telefonní číslo, případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v kontaktním formuláři.

Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí osobních údajů žádost vyřídit. 

Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů a pro účely další související komunikace v dané věci.

2. Jak zpracováváme vaše osobní údaje na www.pluxee.cz?

I. Reklamační formulář (Partner)

Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení reklamací návštěvníků webových stránek.

Právní základ zpracování: vyřízení reklamace/dotazu na základě oprávněného zájmu Společnosti.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail, případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v kontaktním formuláři.

Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů reklamaci/dotaz vyřídit.

Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů a pro účely další související komunikace v dané věci.

II. Kontaktní formulář

Účel zpracování: zodpovězení dotazů, zpracování a vyřízení žádostí návštěvníků webových stránek.

Právní základ zpracování: vyřízení žádosti/dotazu na základě oprávněného zájmu Společnosti.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno a dále (i) e-mail v případě zvolení kontaktování přes e-mail, (ii) telefonní číslo v případě zvolení kontaktování přes telefon, a případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů v kontaktním formuláři.

Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů dotaz/žádost vyřídit.

Doba zpracování: po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů a pro účely další související komunikace v dané věci.

3. Jak zpracováváme vaše osobní údaje na www.partner.pluxee.cz?

I. Partnerský účet

Účel zpracování: uzavření a plnění smlouvy nebo administrace partnerského účtu.

Právní základ zpracování: plnění smlouvy - zpracování je nezbytné v souvislosti s poskytováním služby na základě uzavřené smlouvy.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, adresa, společnost, e-mail, telefonní číslo. 

Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být služba řádně poskytnuta, respektive nemůže být smlouva uzavřena a splněna.

Doba zpracování: po dobu registrace partnera na webovém portále, respektive po dobu platnosti smlouvy uzavřené mezi vámi a Společností.

II. Marketingová sdělení

Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů.

Právní základ zpracování: souhlas.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.

Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová sdělení partnerovi zasílána. 

Doba zpracování: 5 let, případně do odvolání souhlasu.

Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může partner kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení nebo prostřednictvím e-mailu na adrese privacy.cz@pluxeegroup.com

4. Jak zpracováváme vaše osobní údaje na www.partner.pluxee.cz?

I. Partnerský portál

Účel zpracování: uzavření a plnění smlouvy nebo administrace partnerského účtu.

Právní základ zpracování: zpracování je nezbytné v souvislosti s poskytováním služby na základě uzavřené smlouvy.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, adresa, společnost, e-mail, telefonní číslo. 

Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být služba řádně poskytnuta, respektive nemůže být smlouva uzavřena a splněna.

Doba zpracování: po dobu registrace partnera na webovém portále, respektive po dobu platnosti smlouvy uzavřené mezi vámi a Společností.

II. Marketingová sdělení

Účel zpracování: zasílání marketingových sdělení Společnosti, případně jejích obchodních partnerů. 

Právní základ zpracování: souhlas.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, e-mail.

Důvod poskytnutí údajů: pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být marketingová sdělení partnerovi zasílána. 

Doba zpracování: 5 let, případně do odvolání souhlasu.

Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností může partner kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení nebo prostřednictvím e-mailu na adrese privacy.cz@pluxeegroup.com

C. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

Právo na přístup a opravu

Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům. Rovněž máte právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů nebo o doplnění neúplných osobních údajů.

Můžete požádat o veškeré dostupné informace týkající se zdrojů osobních údajů a rovněž máte právo požádat o kopii osobních údajů zpracovávaných Společností.

Společnost si v souladu s Nařízením vyhrazuje právo požadovat poplatek za poskytnutí těchto práv. Společnost může požadovat spravedlivý a přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady Společnosti, pokud žádost bude zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená. Společnost bude subjekt údajů informovat o zpoplatnění před vyřízením žádosti.

Právo na výmaz

Vaše právo na výmaz vás opravňuje žádat o vymazání vašich osobních údajů v případě, že:

údaje již nejsou nezbytné vzhledem k účelům jejich shromažďování nebo zpracování;

se rozhodnete odvolat svůj souhlas;

vznesete námitku proti zpracování automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací;

vaše osobní údaje byly zpracovávány nezákonně;

existuje zákonná povinnost vymazat vaše osobní údaje;

vymazání je nutné k zajištění dodržení platných právních předpisů.

Právo na omezení zpracování

V kterémkoli z těchto případů máte právo na to, aby Společnost omezila zpracování:

popřete přesnost osobních údajů;

Společnost již nepotřebuje vaše osobní údaje pro příslušné účely zpracování;

z oprávněných důvodů vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

V příslušných případech máte právo požádat o přenositelnost vašich osobních údajů, které jste poskytli Společnosti tak, aby byly k dispozici ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné formě. Rovněž máte právo požadovat přímý přenos vašich osobních údajů třetí osobě podle vašeho výběru (pokud je to technicky možné).

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku (právo na odmítnutí) vůči zpracovávání vašich osobních údajů (zejména v případě profilování nebo obchodních sdělení). Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Právo být vyňat z automatizovaného rozhodování

Máte právo požadovat, abyste byli vyňati z rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má vůči vám právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká.

D. Jak můžete uplatnit výše uvedená práva?

Tato práva může uplatnit vyplněním Formuláře žádosti stížnosti, elektronicky na e-mailové adrese privacy.cz@pluxeegroup.com, telefonicky na čísle 233 113 435 nebo písemně na výše uvedené adrese sídla Společnosti. Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

E. Kdo jsou příjemci osobních údajů a další subjekty?

1. Příjemci osobních údajů

Za účelem poskytování služeb Společností jsou do procesů zapojeny i třetí strany, bez kterých by naše služby nemohly být poskytovány na nejvyšší úrovni. 

Mezi hlavní důvody poskytování osobních údajů třetím stranám patří administrativa služeb, propagace služeb nebo komunikace s našimi uživateli, partnery či klienty. Společnost osobní údaje neprodává ani je nezapůjčuje za úplatu.

Společnost sdílí osobní údaje s těmito stranami:

 1. Provozovatelé a administrátoři webových stránek a cloudových uložišť: v určitých případech mohou třetí strany mít přístup k osobním údajům, které jsou uloženy v rámci uživatelských účtů na webových stránkách Společnosti. Dále mohou být osobní údaje sdíleny s třetími stranami, které poskytují Společnosti služby spojené s cloudovým uložištěm.
 2. Partneři poskytující služby info-linky: za účelem kvalitního servisu pro naše uživatele, klienty a partnery, Společnost může sdílet osobní údaje se třetími stranami, které pro Společnost zajišťují služby call-center.
 3. Dodavatelé služeb spojených s poskytováním benefitů: Společnost může předávat, v určitých případech, vaše osobní údaje třetím stranám, které pro Společnost připravují a vyrábějí personalizované benefity (tj. zejména personalizované poukázky nebo karty). Společnost může dále poskytovat určité osobní údaje třetí straně, která zpracovává platby kartou Pluxee Gastro. Společnost zároveň sdílí osobní údaje se společnostmi, které zajišťují pro uživatele, klienty nebo partnery dodavatelské služby.
 4. Státní orgány: Společnost dodržuje platné zákony, a tak v určitých případech sdílí osobní údaje s orgány státní moci, pokud tak zákon vyžaduje. Osobní údaje může Společnost zpřístupnit i dalším stranám k zabezpečení a ochraně jejich práv a majetku nebo práva a majetku jejich obchodních partnerů.
 5. Ostatní společnosti v rámci skupiny Pluxee: za účelem zkvalitňování služeb poskytovaných Společností mohou být osobní údaje sdíleny v rámci skupiny Pluxee. Společnosti Pluxee v tomto ohledu zajišťují maximální míru ochrany a zachování důvěrnosti při předávání vašich osobních údajů.
 6. Partneři poskytující marketingové a PR služby: Společnost sdílí v omezené míře osobní údaje s třetími stranami, které Společnosti pomáhají se zkvalitňováním a propagací služeb. Tyto třetí strany připravují pro naše uživatele, klienty nebo partnery obchodní nebo marketingová sdělení nebo poskytují servis v rámci webových formulářů a aplikací. Za účelem značné odhodlanosti Společnost poskytovat subjektům údajů nejvyšší možná práva a ochranu osobních údajů, Společnost v tomto případě vyjmenovává třetí strany, se kterými pro výše uvedené účely sdílí vaše informace:
  1. KINDRED GROUP s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 06024491, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 274199;
  2. Boomerang Communication s.r.o., se sídlem Praha 7 - Trója, Nad Kazankou 708/37, PSČ 171 00, IČ 26447657, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 82867;
  3. AMI Communications, spol. s r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Týn 641/4, PSČ 110 00, IČ 63077370, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 36493;
  4. Email Machine s.r.o., se sídlem Londýnské náměstí 881/6, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 03568831, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 85521;
  5. Re-Hab / creative boutique s.r.o., se sídlem Bajkalská 672/14, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČ 02896991, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 225186;
  6. ART living s.r.o., se sídlem Praha 3, Koněvova  2499/246,  PSČ  13000,  IČ 45787875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 17303;
  7. DATOR3 Services, a.s., se sídlem Stýblova 253/13, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ 25788612, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6067;
  8. IPSOS s.r.o., se sídlem Černošice, Topolská 1591, okres Praha-západ, PSČ 252 28, IČ 26738902, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 90694.

2. Další subjekty

Samostatní správci osobních údajů

Kromě výše uvedeného se Společnost nachází v postavení samostatných správců osobních údajů s klienty Společnosti, tedy se společnostmi, pro jejichž zaměstnance Společnost zajišťuje poskytování širokého spektra zaměstnaneckých benefitů. 

S těmito klienty je Společnost v postavení samostatných správců, neboť každý je schopen sám určit účel a prostředky zpracování osobních údajů zpracovávaných a uchovávaných pod jeho kontrolou v souladu s ochranou jejich soukromí. S těmito klienty Společnost uzavírá smlouvy mezi správci osobních údajů, které stanovují rámec pro sdílení osobních údajů mezi správci, a definuje zásady a postupy, které správci dodržují, a odpovědnosti, které mají správci navzájem.

F. Společní správci osobních údajů

Abychom byli schopni zajistit řádné poskytování našich služeb na vysoké úrovni, musíme v některých případech navázat spolupráci s dalšími subjekty, se kterými společně stanovíme účel a prostředky zpracování Vašich osobních údajů. V takovém případě se stáváme společnými správci Vašich osobních údajů. V souladu s čl. 26 Nařízení s takovým subjektem vždy uzavíráme smlouvu o společném správcovství, prostřednictvím které mezi sebou vymezíme odpovědnost za plnění povinností vyplývajících z Nařízení.

Vaše práva vyplývající z Nařízení můžete v souladu s čl. 26 odst. 3 Nařízení uplatnit jak u nás, tak u druhého společného správce Vašich osobních údajů.

V současné době jsme v postavení společného správce s následujícími subjekty:

Společnost E Corp innovations s.r.o., se sídlem: Klatovská 638, 340 22 Nýrsko, IČO: 077 12 014, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 37222 (dále jen „E Corp innovations“). S touto společností pro Vás společně zajišťujeme provoz a fungování karty Active Pass.

Společnost E Corp innovations má vůči Vám následující povinnosti:

 1. poskytnout Vám informace v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení, a to v případě, že Vaše osobní údaje byly získány přímo od Vás;
 2. poskytnout Vám informace v souladu s ustanovením čl. 14 Nařízení, a to v případě, že Vaše osobní údaje nebyly získány přímo od Vás;
 3. pro sebe a naši Společnost vyžádat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pokrývající veškeré účely zpracování těchto osobních údajů společně vymezené námi a společností E Corp innovations, je-li k takovému zpracování osobních údajů vyžadován souhlas dle Nařízení, a řádně evidovat tento souhlas po celou dobu jeho platnosti;
 4. informovat Váš o podstatných prvcích smlouvy při oznámení informací dle čl. 13 nebo čl. 14 Nařízení;
 5. zavést vhodná technická a organizační opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením, jakož i revidovat a aktualizovat tato opatření; 
 6. a vystupovat pro Vás jako společné kontaktní místo pro oba správce;
 7. vést, průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení;
 8. zavést vhodná technická a organizační opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením, jakož i revidovat a aktualizovat tato opatření;
 9. řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu; 
 10. a řádně a včas Vám oznámit případná porušení zabezpečení osobních údajů;

G. Vymezení pojmů

Platnými právními předpisy o ochraně údajů se rozumí všechny platné zákony a předpisy, které souvisí se ochranou a zpracováním osobních údajů, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/79 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a další právní předpisy přijaté v rámci České republiky a Evropské unie.

Stížností se rozumí stížnost podaná subjektem údajů u dozorového úřadu, jestliže se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení jeho práv podle platných právních o ochraně údajů.

Společností se rozumí Pluxee Česká republika a.s., se sídlem Spaces SmíchOff, Plzeňská 3350/18, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00, IČ: 61860476, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 294.

Právy subjektu údajů se rozumí práva, která subjektům údajů vyplývají z příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů, jako je právo na přístup, právo na opravu, právo na vymazání, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů nebo právo vznést námitku.

Obecným nařízením o ochraně osobních údajů nebo nařízením GDPR se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení o směrnice 95/46/ES.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Žádostí se rozumí jeden z mechanismů, který vyplývá subjektům údajů z GDPR, který jim umožní vykonávat jejich práva (např. právo na přístup, opravu, vymazání atd.). Subjekt údajů může podat žádost jakékoli osobě, která zpracovává jeho osobní údaje, správci nebo zpracovateli, pokud je to namístě.

Toto Prohlášení nabývá účinnosti dne 2. 12. 2019. Toto Prohlášení je revidováno a aktualizováno pravidelně po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy nabylo účinnosti, nebo od poslední revize a aktualizace, příp. častěji, nastane-li potřeba jeho revize a aktualizace. Aktuální verze Prohlášení je vždy k dispozici na internetové adrese: https://pluxee.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

-    Příloha 1 Formulář žádosti stížnosti
-    Příloha 2 Politika Cookies společnosti Pluxee