Jaký je váš dotaz?

Časté dotazy k našim benefitům a produktům Pluxee pro naše partnery, zaměstnance a zaměstnavatele. 

Product

Budou muset být volnočasové příspěvky nahrané dle nové legislativy v roce 2024 také v tomto roce vyfakturovány a eventuálně i vyčerpány zaměstnancem?

Nikoliv, podmínku fakturace a/nebo čerpání v daném roce zákon o daních z příjmů nestanovuje (např. je právem zaměstnance benefity nečerpat, pokud o ně nemá zájem), avšak stanovený zákonný limit je daný jako roční limit, tj. pokud nedojde k jeho vyčerpání, nelze nevyčerpanou hodnotu převádět, a navyšovat tak v dalším roce.

Jak se bude počítat limit pro volnočasové benefity u zaměstnance s více zaměstnaneckými poměry?

Každý pracovní poměr se posuzuje samostatně.

Zůstává limit na dovolenou 20 000 Kč/rok stejný?

Nikoliv, limit na dovolenou se ruší a zavádí se limit nad všemi kategoriemi volnočasových benefitů.

Spadají deputáty také do limitu?

Deputáty podléhají odvodům, do volnočasového limitu se nezapočítávají.

Bude se počítat do volnočasového limitu penzijní připojištění?

Ne, penzijní produkty mají i nadále samostatný limit pro osvobození 50 000 Kč/rok.

Kdo a jak bude limit hlídat a kontrolovat?

Zaměstnavatel zodpovídá za správné posouzení příjmu zaměstnance z pohledu daně z příjmu. Je tedy jeho povinností v případě kontroly např. ze strany finančního úřadu doložit, že postupuje v souladu s předpisy.

Mění se pravidla pro poskytování benefitů ve státní správě či příspěvkových organizacích?

Ano, pravidla se mění významně. Systém se celkově rozvolňuje, avšak snižuje se objem prostředků ze 2 % na 1 % a dochází i k povinnosti vynakládat alespoň polovinu prostředků na produkty spoření na penzi.

Jak se bude chovat budget odborů, který je generován z příspěvků firmy a členů? Lze nějak využít/zneužít na rozdělení budgetů zaměstnavatele (že odborům pošle více?)

Na tuto otázku není zatím zcela jednoznačná odpověď, doporučujeme posoudit vaši individuální situaci s daňovým poradcem.

Budou benefity poskytnuté pro rodinného příslušníka nově považovány za zdanitelný příjem zaměstnance?

Nikoliv, stále platí, že při splnění zákonných podmínek plnění pro zaměstnance a jeho rodinné příslušníky nebude podléhat zdanění ani pojistnému.

Prosím o upřesnění/vysvětlení terminologie v tomtéž paragrafovém znění, kde je v části 10 uvedena úprava textu takto: 16. V § 6 odst. 9 písm.

Prosím o upřesnění/vysvětlení terminologie v tomtéž paragrafovém znění, kde je v části 10 uvedena úprava textu takto: 16. V § 6 odst. 9 písm. d) úvodní části ustanovení se za slovo „příjmů,“ vkládají slova „v úhrnu do výše poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období“. - přičemž zdaňovací období je dle metodiky MF pro daň z příjmu fyzických osob stanoveno jako kalendářní rok a v části 65 je pak operováno s částkou měsíční, vypočtenou z měsíční a nikoli roční průměrné mzdy.

Myslí se tím hodnota průměrné měsíční mzdy pro daňové účely za zdaňovací období (tzn. kalendářní rok), nikoliv dvanáctinásobek měsíční mzdy. S průměrnou měsíční mzdou se pracuje i v dalších zákonech.

Jak se budou chovat příspěvky zaměstnavatele směrem k odborové organizaci?

Daňový režim příspěvků zaměstnavatele odborové organizaci se nemění.

Jak se budou počítat příspěvky firem na firemní chaty, chalupy, případně situace, kdy daná zařízení může zaměstnanec využívat zdarma?

Je potřeba hodnotu plnění správně vyčíslit (v ceně obvyklé) a přiřadit zaměstnanci pro účely sledování zákonného limitu pro osvobození.

Jak se budou chovat příspěvky firem na aktivity směřované k dětem zaměstnanců (tábory, dětské dny)?

Lze rozlišit např. tábory pro děti a dětský den. V případě tábora je nutno hodnotu plnění správně vyčíslit a přiřadit zaměstnanci pro účely sledování zákonného limitu pro osvobození. V případě pořádání dětského dne má zaměstnavatel nově od 1. 1. 2024 možnost postupovat podle nového ustanovení § 6 odst. 9 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, které uvádí, že na straně zaměstnance lze osvobodit příjmy plynoucí z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků, pokud - vzhledem k její povaze - je pořádání takové akce zaměstnavateli obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené.

Předpokládám, že zrušením FKSP budou moci státní firmy čerpat benefity jako komerční subjekty i např. v lékárnách?

Ano, přesně tak. Organizace si nastaví podmínky čerpání, ovšem při respektování rozpočtových pravidel. Co se týče výběru benefitů nově má stejnou volnost jako zaměstnavatelé z komerční sféry.

Bude se do limitu započítávat nadstandardní zdravotní péče?

Ano, tento benefit je potřeba nově započítávat do zákonného limitu pro volnočasové benefity.

Na základě jakých pravidel bude státní firma poskytovat benefity, když bude zrušena vyhláška FKSP?

Základním předpisem jsou rozpočtová pravidla, která definují tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb, ze kterého je možné poskytovat benefity. Konkrétní podmínky čerpání je nutno stanovit vnitřní směrnicí nebo kolektivní smlouvou.

Budou se do volnočasového limitu započítávat zákonná školení? Např. BOZP, školení řidičů?

Volnočasový limit se vztahuje výhradně na plnění uvedená v § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů. Povinná školení vyplývající z jiných právních předpisů nejsou předmětem zdanění na straně zaměstnance.

Bude mít změna značky vliv na cenu produktů služeb?

Nová značka nemá žádný vliv na cenu našich produktů a služeb.

Musím jako partner Pluxee vracet peníze v případě, že není poukázka vyčerpána v plné výši její nominální hodnoty?

Pluxee musí zaručit nepeněžní příjem zaměstnance (kvůli úlevám od odvodů na daň z příjmů a veřejnoprávní pojištění u zaměstnance). Z toho důvodu by naši partneři neměly vracet žádné peníze při platbě poukázkami, neboť by se jednalo o peněžní příjem zaměstnance. Zároveň by ale docházelo k nezákonnému obohacení na straně poskytovatele služeb. Doporučit, aby si uživatelé našich služeb odebrali služby v plné hodnotě předkládané poukázky.

Jak mohu uzavřít smlouvu na přijímání vašich poukázek nebo karet?

Chcete-li se stát partnerem a přijímat poukázky nebo karty Pluxee, stačí kliknout přejít na stránku Chci přijímat produkty Pluxee.

V případě potíží prosím kontaktujte Zákaznickou linku Pluxee +420 233 113 435 a naši operátoři vám rádi poskytnou potřebné informace.